Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Szanowni rodzice!

W związku ze zbliżającym się terminem obowiązywania rozporządzenia UE dotyczącego nowych zasad w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych - potocznie nazywanego RODO - prosimy o zapoznanie się z treścią informacji zamieszczonej w zakładce  ,,Informacje dla rodziców" podstrona „Informacje RODO”.

Obowiązek informacyjny

Przedszkole jako administrator danych dzieci, rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci, nauczycieli oraz wszystkich innych pracowników placówki dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa.  Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte należytą ochroną, zgodnie z nowymi regułami.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest: Przedszkole Samorządowe w Brzezince, 32-600 Brzezinka, ul. Czernichowska 2, reprezentowane przez Dyrektora Jolantę Jędras, tel. 33 8432280, E-mail: psbrzezinka@psbrzezinka.gminaoswiecim.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, który zostanie powołany po 25.05.2018r. – IOD@kancelariapaliwoda.pl Tel. 572 652 782

3. Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego. Dane osobowe są przetwarzane przez Przedszkole w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienia każdemu dziecku optymalnych warunków  do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Dane osobowe przetwarzane w tym celu udostępniane są wyłącznie upoważnionemu personelowi administratora oraz odbiorcom zewnętrznym gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna. Mogą to być organy państwowe, inni administratorzy danych, podmioty przetwarzające dane w ramach umowy powierzenia z administratorem.

4. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

5. Pana/Pani/ dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w naszej placówce oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego z placówką.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu

9. Wizerunek i dane osobowe dziecka (imię i nazwisko) mogą być umieszczane w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie placówki jak i na stronie internetowej placówki i stronie placówki w ramach portali społecznościowych w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przetwarzane w związku ze wskazanym w zdaniu pierwszym celem przechowywane będą przez okres nauki, archiwizowane przez nie dłużej niż 5 lat, a następnie trwale usuwane. W wyżej wymienionym przypadku dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

10. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych mogą być w szczególności:

- Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim,

- Urząd Gminy Oświęcim,

- Kuratorium Oświaty,

- Ministerstwo Edukacji,

- inne instytucje czy organy państwowe upoważnione z Gminy Oświęcim, mocy prawa,

-  inni administratorzy współpracujący z placówką (np. inne przedszkola na potrzeby organizacji wspólnych konkursów i wydarzeń statutowych,  organizatorzy wycieczek, obsługa wydarzeń),

11. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

12. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest dobrowolne. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy lub świadczenia usługi. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w placówce. 

Jolanta Jędras

Tagi

GALERIA