przewiń do góry

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest: Przedszkole Samorządowe w Brzezince, 32-600 Oświęcim, Brzezinka ul. Cernichowska 2, reprezentowane przez Dyrektora Jolantę Jędras, tel. 33 8432280, e-mail: psbrzezinka@psbrzezinka.gminaoswiecim.pl

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, który zostanie powołany po 25.05.2018 r. – IOD@kancelariapaliwoda.pl  tel. 572 652 782

 3. Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego. Dane osobowe są przetwarzane przez Przedszkole w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienia każdemu dziecku optymalnych warunków  do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Dane osobowe przetwarzane w tym celu udostępniane są wyłącznie upoważnionemu personelowi administratora oraz odbiorcom zewnętrznym gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna. Mogą to być organy państwowe, inni administratorzy danych, podmioty przetwarzające dane w ramach umowy powierzenia z administratorem.

 4. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

 5. Pana/Pani/ dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w naszym przedszkolu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego z placówką.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy RODO.

 8. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 9. Wizerunek i dane osobowe dziecka (imię i nazwisko) mogą być umieszczane w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie placówki jak i na stronie internetowej placówki i stronie placówki w ramach portali społecznościowych w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przetwarzane w związku ze wskazanym w zdaniu pierwszym celem przechowywane będą przez okres nauki, archiwizowane przez nie dłużej niż 5 lat, a następnie trwale usuwane. W wyżej wymienionym przypadku dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

 10. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych mogą być w szczególności:

 • Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim,

 • Urząd Gminy Oświęcim,

 • Kuratorium Oświaty,

 • Ministerstwo Edukacji,

 • inne instytucje czy organy państwowe upoważnione z mocy prawa,

 • inni administratorzy współpracujący z placówką (np. inne przedszkola na potrzeby organizacji wspólnych konkursów i wydarzeń statutowych,  organizatorzy wycieczek, obsługa wydarzeń).

 

11. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

12.  W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest dobrowolne. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy lub świadczenia usługi. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w placówce. 

 

Dyrektor PS w Brzezince

/-/ Jolanta Jędras

 

 

 
 

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu lepszego dzialania oraz speniania idynwidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję