Projekt Kreatywne Prace Plastyczne 2021/22

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne - II edycja - rok szkolnym 2021/22.

Organizator projektu: KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

Grupa ,,Kotki ‘’ w roku szkolnym 2021/22 przystąpiła do udziału w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym ,,Kreatywne Prace Plastyczne’’, którego organizatorem są Kreatywne Prace Plastyczne.

Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu- od września do maja.

Cele projektu;

1. Cele główne:
Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.

Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we 

współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

 

2. Cele szczegółowe:

Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.
Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22 p.6 - Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.