Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

W roku szkolnym 2021/2022 w grupie Jeżyki realizowany jest projekt edukacyjny „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

f) propagowanie praw dziecka; g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;

h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;

i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;

j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;

k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

l) promocja placówki oświatowej; m)rozwijanie współpracy między nauczycielami; n) kształcenie na odległość.

 

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

 

Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia, pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa

 

MODUŁY WCHODZĄCE W SKŁAD PROJEKTU:

  1. Czytamy razem z Małym Misiem Razem z Misiem

Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – misia, który w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. W przedszkolu pluszak "mieszka" w kąciku czytelniczym. Zostało nadane mu imię i jest obecny na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu w roli przewodnika po świecie literatury.

Rozwijanie czytelnictwa:

1) codzienne czytanie dzieciom w towarzystwie Małego Misia – przewodnika dzieci po świecie literatury,

2) zachęcanie rodziców przedszkolaków do czytania dzieciom,

3) prowadzenie dzienniczka,

4) stworzenie kącika książki z pozycjami książkowymi na temat,

5) wykonanie zakładek do książek wg projektu Karoliny Ząbczyk,

 

  1. Kodujemy razem z Małym Misiem

Przygotowanie dzieci do czytania poprzez zabawy z kodami. Moduł realizowany będzie w formie warsztatu literackiego dla dzieci. Dotyczy cyberbezpieczeństwa oraz zawiera propozycję przeprowadzenia: „Misiowego turnieju łamigłówek logicznych” ćwiczących umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, czyli kompetencji niezbędnych w codziennym życiu. Dzieci będą miały możliwość zaprezentowania własnych zainteresowań i na ich kanwie tworzenia zagadek, łamigłówek i zadań dla przedszkolaków. Udział w europejskiej akcji „Code Week”;

 

  1. Opowiem Wam o Polsce

Zapoznanie dzieci z „Legendą o Czechu, Lechu i Rusie”, wyjaśnienie pojęcia „legenda”, tworzenie opisu i zasad gry, tworzenie ilustracji do tekstu, stworzenie kącika książki z pozycjami książkowymi na temat Polski. Przygotowanie gry dydaktycznej na kanwie legendy o powstaniu państwa polskiego. Obchody Dnia Niepodległości - udział przedszkola w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do Hymnu"

 

  1. Misiowe recepty na pozytywne myślenie

Głównym zadaniem dzieci jest zaprojektowanie wymarzonego dnia w przedszkolu i tworzenie misiowych afirmacji. Dzieci będą uczyć się planowania i zarządzania czasem. Spróbują stworzyć karty aktywności. Opowieść ruchowa będąca elementem scenariusza zajęć ma zachęcić dzieci do aktywności ruchowej i rozwijać wyobraźnię.

 

  1. Bajarz misiowy

Zabawy twórcze na podstawie tekstów literackich, prezentacja przez dzieci swoich ulubionych książek/bajek. Kanwą, wokół której organizuje się aktywność dzieci w ramach czytelniczego spotkania, jest opowiadana im etapami historia. Storyline jest metodą, która w dużym stopniu angażuje dzieci — to one są głównymi twórcami i uczestnikami historii, która rozwijana jest podczas zajęć. Nauczyciel podaje dzieciom wątki opowiadania, a zadaniem uczestników jest ich rozwijanie, wzbogacanie i rozwiązywanie zawartych problemów przez działanie. Na podstawie pomysłów dzieci nauczyciel wymyśla i przedstawia kolejny fragment opowiadania, nad którym potem pracują przedszkolaki.

 

  1. Misiowe zajęcia pod chmurką

Stworzenie kącika książki z pozycjami książkowymi na temat sportu, wyszukiwanie w treściach bajek/książek inspiracji do stworzenia bajkowego toru przeszkód. Głównym zadaniem dzieci jest zorganizowanie zawodów sportowych w oparciu o postacie z bajki/historie zaczerpnięte z bajek/atrybuty postaci bajkowych. Ostatni moduł projektu ma zachęcać do aktywności sportowej, ale i rozwijać wyobraźnię Dzieci wraz z nauczycielem opracują tor przeszkód.