Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja

 

To zabawy i zajęcia wspierające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci.

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia.

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 • Integracja grupy.
 • Współpraca nauczyciela z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży.
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
 • Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
 • Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
 • Eliminowanie zachowań agresywnych.

Projekt składa się z pięciu modułów:

moduł 1- Kraina Kreatywności

termin: od 1.10.2021 - do 30.10.2021

Cele główne

 • Rozbudzanie wiary dzieci we własne możliwości,
 • Rozwijanie kreatywności dzieci
 • Integracja dzieci z różnych grup wiekowych.

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • reaguje na zmiany tempa w muzyce,
 • czerpie radość ze wspólnych zabaw,
 • wie, że nie należy poddawać się w przypadku niepowodzeń,
 • słucha opowiadania i wypowiada się na temat jego treści,
 • tworzy pracę plastyczną wykorzystujące dostępne materiały.

moduł 2 - Kraina Wyobraźnia

termin: od 07.11.2021 - do 28.12.2021

Cele główne:

 • Pobudzanie wyobraźni twórczej, fantazji i kreatywności.
 • Rozbudzanie aktywności ucznia i chęci zaangażowania podczas zajęć.
 • Ukazanie sposobu, w jaki należy planować marzenia używając wyobraźni.

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • Wykorzystuje swoją fantazję i wyobraźnię w pracy.
 • Potrafi współdziałać w grupie.
 • Wie, że wyobraźnia czyni nas wielkimi, że w dużej mierze od umiejętnego snucia marzeń zależy jakość naszego życia.
 • Wie, aby wyobraźnię traktować poważnie i traktować ją jak możliwość do osiągnięcia celów.
 • Słucha lub ogląda bajkę/film.
 • Słucha muzyki.

moduł 3 - Kraina Mocy Słów

termin: od 07.01.2022 - do 28.02.2022

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności funkcjonowania społecznego poprzez rozwój kompetencji komunikacyjnych, życzliwość, wrażliwość na potrzeby innych.
 • Poszanowanie dla odmienności, otwartość i empatia

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • Udziela odpowiedzi na zadawane pytania.
 • Udziela odpowiedzi na zadawane pytania.
 • Rozumie znaczenia obdarowywania życzliwością, dobrocią i uśmiechem.
 • Stymulacja odprężenia.
 • Potrafi współdziałać w grupie.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach.
 • Kształtuje w sobie postawę otwartości na problemy innych i chęć pomagania.
 • Różnicuje słowa o pozytywnym i negatywnym wydźwięku

 

moduł 4 - Kraina Empatii

termin: od 07.03.2022 - do 30.04.2022

Cele główne:

 • Podwyższanie poczucia własnej wartości.
 • Trening umiejętności postawienia się w czyiś butach, próba przyjęcia perspektywy drugiej osoby.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • Udziela odpowiedzi na zadawane pytania.
 • Umie akceptować siebie, swoje doświadczenia.
 • Trafnie ocenia swoje reakcje, próbuje określić swoje stany emocjonalne.
 • Próbuje nazywać swoje indywidualne cechy charakteru i wyglądu.
 • Kształtowanie szacunku dla siebie i innych osób.
 • Odczytuje emocję z mimiki i postawy ciała.
 • Łączy emocję z wydarzeniem, które ją wywołało.

 

moduł 5 - Kraina Odwagi

termin: od 07.05.2022 - do 20.06.2022

Cele główne

 • Organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu słabych i mocnych stron własnej osobowości,
 • Zachęcenie do pokonywania trudności, kontrolowania przeżywanych emocji.
 • Kształtowanie umiejętności "oswajania' strachu przez zrównoważenie napięcia emocjonalnego.

Cele szczegółowe

Dziecko:

 • Rozwija wyobraźnię.
 • Radzi sobie ze strachem, stosując odpowiednie techniki oddychania,
 • Nazywa przeżywane emocje, utrwala słownictwo opisujące emocje i uczucia.
 • Uczy się, jak pokonywać strach, zmniejsza nieprzyjemne odczucia wywołane uczuciem lęku.
 • Poznaje znaczenie strachu w życiu człowieka, wie, kiedy strach jest niepotrzebny, uczy się kontrolować przeżywane emocje.
 • Przyjmuje rolę słuchacza, z chęcią zabiera głos w rozmowie.
 • Przedstawia wyobrażone obiekty w formie graficznej.

 

W każdym miesiącu odbędą się dwa zajęcia związane z tematyką modułu, prowadzone będą również zabawy i zadania towarzyszące codziennej aktywności oraz zabawy wynikające z zainteresowania dzieci pomocami, rekwizytami zgromadzonymi w „kąciku emocji”.