Informacje dla rodziców

Szanowni Rodzice!

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018  decyzją Rady Rodziców dzieci zostaną ubezpieczone od nieszczęliwych wypadków w Ergo Hestia.

Ubezpieczenie dzieci jest dobrowolne.

Przedmiotem ubezpieczenia - są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałe zarównano na terytorium RP jak i poza jej granicami.

Suma ubezpieczenia –   10 000,00 zł

Składka na ubezpieczenie wynosi –  28,00 zł

Okres ubezpieczenia - 01.09.2017 – 31.08.2018 (całą dobę)

Umowa zawarta została według Wariantu II, który zawiera:

Świadczenie podstawowe:

 

 

 świadczenie z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową,

  • świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała,
  • świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
  • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych,
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • świadczenia typu assistance na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dieta szpitalna od drugiego dnia pobytu w szpitalu na skutek wypadku lub choroby,
  • świadczenie tzw. "bólowe"