Rekrutacja

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2023/24

Od 20.02.2023 do 10.03.2023 do godz. 16.00  - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .


21.03.2022 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


23 - 24.03.2023 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.


27.03.2023r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych .

 

 

Wnioski prosimy składać w podpisanej i zaklejonej kopercie.

Wnioski rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola

złożone po terminie lub wypełnione błędnie lub częściowo - nie będą podlegały weryfikacji