WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice!

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. oraz z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021,Poz.561 oraz Poz. 651).

 

informuję, że:

1. Od 12 kwietnia do 18 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkola.

 

2. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. Na wniosek rodziców organizowane  będą zajęcia w przedszkolu dla:

1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) dzieci, których rodzice:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 • wykonują działania ratownicze,

 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Rodzice pracujący w wyżej wymienionych branżach, zainteresowani opieką nad dziećmi w przedszkolu, proszeni są o złożenie stosownego wniosku do dyrektora. Wniosek dostępny jest w  przedszkolu lub w załaączniku.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Rozporzadzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Tagi