Zapisy na pobyt dzieci w przedszkolu w okresie wakacji

Zgłoszenie dziecka na pobyt wakacyjny przebiega wg następującego harmonogramu:

  1. od 10 do 21  maja danego roku - przyjmowanie Wniosków i Deklaracji od rodziców;
  2. od 31 maja do 5 czerwca   – informowanie rodziców o przyjęciu dziecka.

 

  1. Wypełniony prawidłowo wniosek rodzic składa do wybranego Przedszkola od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy kancelarii, tj.: od 6:00 do 16:00.
  2. Wnioski do Przedszkola są rejestrowane wg kolejności wpływu, co rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem.
  3. Do Przedszkola na pobyt w okresie wakacyjnym przyjęte może zostać dziecko uczęszczające w danym roku do Przedszkola, dla którego Organem Prowadzącym jest Gmina Oświęcim.
  4. Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola na pobyt w okresie wakacyjnym mają dzieci, dla których Przedszkole to jest Przedszkolem macierzystym.
  5. Z pobytu w okresie wakacyjnym w Przedszkolu innym niż macierzyste mogą korzystać wyłącznie te dzieci, których oboje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego, rodzicielskiego lub bezpłatnego.
  6. Liczba dzieci w Przedszkolu w okresie wakacyjnym nie może przekroczyć liczby miejsc wg projektu organizacyjnego. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.
Tagi