,,Swoją rączkę rozwijamy, wkrótce pisać zaczynamy’’

W roku szkolnym 2021/22 w grupie ,,Kotki’’ realizowany będzie program profilaktyczny ,,SWOJĄ RĄCZKĘ ROZWIJAMY, W KRÓTCE PISAĆ ZACZYNAMY’’ -ćwiczenia przygotowujące do nauki   pisania”. Program profilaktyczny ma na w celu korygowania oraz doskonalenia poziomu graficznego pisma. Będzie realizowany w grupie dzieci 5-6-letnich raz w tygodniu / od października do kwietnia / , jako ćwiczenie z bloku głównego oraz ćwiczenia typu:

-kolorowanie obrazków,

-dowolne lub tematyczne rysowanie,

-rysowanie szlaczków i wzorów literopodobnych,

- kolorowanie obrazków powstałych poprzez łączenie kropek.

Odpowiedni poziom motoryki ogólnej ciała oraz sprawność manualna jest jednym z warunków powodzenia dziecka w nauce szkolnej. Kończyna górna skupia w sobie trzy podstawowe czynności: czynność chwytną, czynność manipulacyjną, mowę ręki (najwyższą formę czynności ręki). Pisanie wymaga zarówno czynności chwytnej, jak i manipulacyjnej. Dzieci przedszkolne oraz w młodszych klasach szkoły podstawowej napotykają duże trudności w pisaniu, głównie z powodu niedostatecznej sprawności ręki.. Niezbędną do pisania sprawność manualną dziecko zdobywa w toku wykonywania różnych działań, a zwłaszcza czynności angażujących drobne ruchy palców.
Należą do nich między innymi: wydzieranie, wycinanie, naklejanie, zginanie, nawlekanie, wyszywanie, rysowanie, malowanie oraz prace konstrukcyjne.Wzbogacenie działań przygotowujących do nauki pisania o zestaw odpowiednich zabaw i ćwiczeń  może być  pomocne a dla  wielu dzieci wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych daje szansę przeżycia pierwszego sukcesu w tej działalności. Tym samym motywuje je do rysowania, co jest niezbędnym etapem poprzedzającym rozpoczęcie nauki pisania.

Cele programu

Cele ogólne:

 • - usprawnianie motoryki dużej;
 • -usprawnianie motoryki małej;
 • -wyrabianie nawyku przyjmowania właściwej pozycji ciała w trakcie wykonywania ćwiczeń graficznych oraz prawidłowego ułożenia narzędzia piszącego w dłoni;
 • -doskonalenie koncentracji uwagi na wykonywanych zadaniach;
 • -rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej;
 • -rozwijanie sprawności manipulacyjnej palców i dłoni oraz wytrzymałości mięśniowej
 • - kształtowanie i doskonalenie umiejętności prawidłowego chwytu
 • - usprawnianie  umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziami piszącymi
 • - rozwijanie i doskonalenie  orientacji w schemacie własnego ciała i orientację przestrzenną
 • - stymulowanie rozwoju funkcji grafomotorycznych
 • - wykonywanie ćwiczeń graficznych i grafomotorycznych  pomocnych w kształtowaniu płynności ruchów
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz sprawności małej motoryki rąk
 • wspomaganie dziecka w osiągnięciu gotowości do nauki pisania
 • motywowanie dziecka do odnoszenia sukcesów w rysowaniu i pisaniu

Cele szczegółowe:

 • - potrafi manipulować różnymi przedmiotami za pomocą palców i dłoni
 • - umie zakręcać i odkręcać słoik, butelkę
 • - sprawnie przelewa płyn z naczynia do naczynia
 • - potrafi potargać papier na małe elementy
 • - prawidłowo trzyma nożyczki podczas wycinania
 • - wycina elementy po linii prostej i falistej
 • - zapina i odpina guziki
 • -obrysowuje szablony palcem, przyborem
 • - kalkuje obrazki, linie poziome, pionowe, skośne
 • - łączy kropki  w obrazki
 • - maluje palcem za pomocą rożnych farb
 • - wodzi palcem po labiryncie
 • - rysuje i nakleja elementy w różnych miejscach na kartce
 • - nawleka na sznurek elementy papierowe, korale
 • - rysuje szlaczki, wzory literopodobne
 • - rysuje w rożnych pozycjach
 • - kreśli linie w ograniczonym polu