Program "Wiem jak być bezpiecznym"

Program profilaktyczny „Wiem, jak być bezpiecznym”

 

CELE GŁÓWNE:

• poszerzenie wiadomości dziecka na temat jego bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,

• uwrażliwienie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w sali przedszkolnej, w domu, na spacerach i wycieczkach,

• budowanie systemu wartości, wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

• kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia,

• zapoznanie z przedstawicielami służb związanych z ochroną bezpieczeństwa zdrowia i życia,

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 Dziecko:

• rozumie pojęcie „bezpieczeństwo”,

• wie, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych,

• szanuje zakazy i nakazy dorosłych dotyczące zachowania się w domu, na placu zabaw oraz w przedszkolu,

• ma rozeznanie, gdzie można się samodzielnie bawić, a gdzie nie,

• wie, jak zachować się w przypadku pożaru,

 • wie, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można poprosić o pomoc, umie o nią poprosić,

• zna specyfikę pracy: policjanta, strażaka, ratownika medycznego,

• orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach, 

• stosuje się do barw sygnalizacji świetlnej,

• zna podstawowe zasady zachowania się w środkach komunikacji,

• wie, z jakimi zagrożeniami może się spotkać, np. podczas zabawy w domu, w kontakcie z urządzeniami mechanicznymi, na podwórku, nad wodą, w trakcie zabaw z psem itp.,

• wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych,

• dostrzega odmienność drugiego człowieka,

• wie, że posiada swoje prawa, zna wybrane prawa i obowiązki,

• zna podstawowe zasady korzystania z Internetu,

• zna zagrożenia płynące ze świata roślin oraz zwierząt i unika ich,

• wie, jak zachowywać się w kontaktach z osobami dorosłymi (nieznajomymi), umie odmówić w sytuacjach, mogących narazić je na jakiekolwiek niebezpieczeństwo,

• rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku,

• podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę,

• rozumie potrzebę udzielania pierwszej pomocy, zna i stosuje podstawowe elementy udzielania pierwszej pomocy,

• zna numery telefonów alarmowych i wie, kiedy należy z nich korzystać,

• unika miejsc niebezpiecznych w czasie zabaw zimą i latem.

 

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PRZEDSZKOLA

 

• przybliżanie dzieciom informacji na temat zagrożeń, na które mogą być narażone,

• nauka odpowiedzialności za swoje czyny, przewidywanie skutków,

• nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach,

• nauka podejmowania właściwych decyzji